Algemene Voorwaarden - Financial Tribes B.V.

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard, worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;
 2. Financial Tribes: Financial Tribes B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch;
 3. Gedetacheerde: Specialist ingehuurd bij Opdrachtnemer, die ter beschikking wordt gesteld aan Opdrachtgever;
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten c.q. die de opdracht geeft;
 5. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst wordt gesloten c.q. die de opdracht neemt;
 6. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening / detachering. Artikel 2 – Algemeen
 7. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Digital Tribes, Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever, waarop Financial Tribes deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken;
 8. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever zijn niet van toepassing;
 9. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Digital Tribes, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken;
 10. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 11. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van kracht. Financial Tribes, Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om bedoelde bepalingen te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk het doel en strekking van bedoelde bepalingen benaderen. Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes
 12. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;
 13. Financial Tribes is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen genoemde termijn van 14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven;
 14. Offertes van Financial Tribes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever is verstrekt;
 15. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
 16. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Financial Tribes daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Financial Tribes anders aangeeft;
 17. Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Digital Tribes wordt opgestuurd aan Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever en Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Financial Tribes , aanvaardt Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever de algemene voorwaarden en de Overeenkomst door respectievelijk uitvoering te geven aan de opdracht, dan wel door betaling van het honorarium aan Financial Tribes. Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
 18. Financial Tribes zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 19. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders staat aangegeven, zal Financial Tribes uit hoofde van de Overeenkomst gehouden zijn om Gedetacheerden, met de gewenste functie en het gewenste ervaringsniveau, in te huren bij Opdrachtnemer en deze bij Opdrachtgever de gewenste diensten te laten verlenen;
 20. Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de dienst heeft verstrekt, althans in ieder geval de gegevens waarvan Financial Tribes aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst;
 21. Financial Tribes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Financial Tribes is uitgegaan van door de Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Financial Tribes kenbaar behoorde te zijn;
 22. Indien Financial Tribes en / of Gedetacheerden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever zorg voor de door Financial Tribes en / of Gedetacheerden in redelijkheid gewenste faciliteiten;
 23. Financial Tribes en / of Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welk(e) perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch zal zich conformeren aan de bij de Opdrachtgever geldende richtlijnen en de op de werkplek van toepassing zijnde huisregels; de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen worden zoveel mogelijk in acht genomen;
 24. Als de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst een andere persoon wenst te zien ingeschakeld, dan kan hij van Financial Tribes verlangen dat deze naar het beste vermogen zal zoeken naar een vervanger. Zolang deze niet is gevonden, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van het voor de werkzaamheden van de eerst ingezette persoon ten behoeve van de Opdrachtgever overeengekomen aantal dagdelen, ook als de eerst ingezette persoon – dit ter keuze van de Opdrachtgever – geen werkzaamheden (meer) verricht;
 25. Financial Tribes kan in overleg met de Opdrachtgever een andere persoon voordragen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of beter is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden;
 26. Als de ingezette Gedetacheerde door arbeidsongeschiktheid verhinderd is om de aan de uitvoering van de opdracht verbonden werkzaamheden te verrichten, dan is Financial Tribes gerechtigd een andere Gedetacheerde voor het verrichten van de werkzaamheden in te zetten;
 27. Financial Tribes heeft de mogelijkheid om Gedetacheerden naar eigen inzicht te vervangen door medewerkers van gelijk opleidings- en ervaringsniveau;
 28. Wijzigingen van de duur, het karakter dan wel de aard van de diensten, is slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Financial Tribes;
 29. Opdrachtgever vrijwaart Financial Tribes voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst
 30. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen;
 31. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Financial Tribes zal de Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 32. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Financial Tribes daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. Artikel 6 - Meerwerk Eerst wanneer de Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, verricht Financial Tribes werkzaamheden, die niet zijn opgenomen in de overeenkomst en brengt deze aan Opdrachtgever in rekening. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van Financial Tribes en de Opdrachtgever behoorde te weten dat er redelijkerwijs hogere kosten waren te verwachten. Artikel 7 – Non-sollicitatie Partijen zullen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en binnen twaalf (12) maanden na beëindiging van de overeenkomst geen bij de werkzaamheden betrokken personen van de wederpartij in dienst nemen of anderszins werkzaamheden laten verrichten, dan wel daarover met deze persoon onderhandelen, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de wederpartij. Artikel 8 – Honorarium en vergoedingen
 33. De Opdrachtgever is aan Financial Tribes verschuldigd een vergoeding gelijk aan het aantal door de medewerkers van Financial Tribes, dan wel door de bij Opdrachtnemer ingehuurde Gedetacheerden aan de diensten of werkzaamheden bestede uren vermenigvuldigd met het tussen Opdrachtgever en Financial Tribes overeengekomen tarief, dan wel de overeengekomen prijs, vermeerderd met de door voornoemde personen gemaakte kosten, die ingevolge de opdracht overeenkomst daarvoor in aanmerking komen, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting;
 34. Tarieven en prijzen worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd op basis van CBS cijfers voor zakelijke dienstverlening of de meest geëigende in de financieel specialist branche;
 35. Het honorarium en eventuele aanvullende vergoedingen zijn exclusief BTW;
 36. Facturering geschiedt per maand achteraf aan de hand van een specificatie van de verrichte werkzaamheden, dan wel naar keuze van Financial Tribes bij het einde van de opdracht;
 37. Bij alle prestaties, waaronder in ieder geval uren wordt verstaan, is de overeengekomen prijs, of het betreffende deel daarvan, verschuldigd bij gehele of gedeeltelijke opleveringen, tenzij anders in de opdrachtbevestiging, dan wel de overeenkomst vermeld;
 38. De facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum door de Opdrachtgever betaald te zijn. Indien de facturen niet tijdig zijn voldaan is de Opdrachtgever vanaf dat tijdstip 1,5 % rente per maand (samengesteld) of een gedeelte daarvan, verschuldigd zonder dat ingebrekestelling nodig is;
 39. Indien na aanmaning en ingebrekestelling opdrachtgever nalatig blijft de vorderingen te voldoen, zal Financial Tribes de vordering(en) ter incasso uit handen geven of overdragen en is de Opdrachtgever tevens verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen kosten berekend door externe deskundigen, naast de eventuele proceskosten, zulks met een minimum van 15% van het totaal door de opdrachtgever aan Financial Tribes verschuldigde bedrag, met een absoluut minimum van € 200,- Artikel 9 – Onderzoek, reclames
 40. Klachten over de werkzaamheden dienen door de Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Financial Tribes. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Financial Tribes in staat is adequaat te reageren;
 41. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Financial Tribes slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. Artikel 10 – Opschorting en ontbinding Financial Tribes is bevoegd de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk op te schorten of de opdracht geheel of gedeeltelijk, door een schriftelijke verklaring, zonder rechterlijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden, zonder dat Financial Tribes gehouden zal zijn een schadevergoeding te voldoen, in het geval van:
 42. Een tekortkoming in de nakoming van de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever;
 43. Overlijden van de Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever;
 44. (Een aanvraag tot) surseance van betaling, faillietverklaring of crediteuren aanbod van een der partijen;
 45. Onder curatelestelling of onderbewindstelling van een der partijen;
 46. Verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van een der partijen;
 47. Intrekking van vergunningen van een der partijen, die voor de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
 48. Beslaglegging, dan wel derdenbeslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van een der partijen is gelegd. Artikel 11 - Aansprakelijkheid
 49. Indien Financial Tribes aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;
 50. Financial Tribes is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst, louter en alleen voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Financial Tribes van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betreffende opdracht mag worden vertrouwd;
 51. Eventuele aanspraken van Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt;
 52. Financial Tribes is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 53. Diensten en werkzaamheden worden door Financial Tribes uitgevoerd in opdracht en voor rekening en risico van Opdrachtgever. Op de resultaten van de dienstverlening dan wel op de werkzaamheden, wordt geen enkele garantie gegeven. Iedere aansprakelijkheid van Financial Tribes voor schade uit dien hoofde is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de schade veroorzaakt mocht zijn door opzet of grove schuld van Financial Tribes of medewerkers waarvan Financial Tribes zich heeft bediend;
 54. Enigerlei vergoeding van schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden geen vergoeding onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt betaald, is de totale aansprakelijkheid waaronder de aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, waarbij de bedongen prijs voor overeenkomsten die een looptijd van meer dan een half jaar hebben, gesteld wordt op de prijs die bedongen is voor een half jaar;
 55. In alle gevallen is de totale vergoeding van schade beperkt tot € 500.000,-;
 56. De opdrachtgever vrijwaart Financial Tribes voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid, dan wel andere aanspraken die veroorzaakt zijn door producten of diensten of systemen waaraan door Financial Tribes diensten zijn verleend of werkzaamheden zijn uitgevoerd;
 57. Enige aansprakelijkheid van Financial Tribes kan slechts ontstaan, indien de Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever onverwijld, deugdelijk en schriftelijk Financial Tribes in gebreke stelt en op de hoogte brengt van de schadeoorzaak en waar mogelijk een redelijke termijn gunt ter zuivering van de tekortkoming. Artikel 12 – Overmacht
 58. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
 59. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Financial Tribes geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Financial Tribes niet in staat is haar verplichtingen na te komen;
 60. Onder overmacht voor Financial Tribes wordt mede verstaan het zich terugtrekken van een door Digital Tribes ingeschakelde derde tijdens de in artikel 3.3 genoemde termijn waardoor Financial Tribes niet kan aanvangen met de werkzaamheden. Partijen zullen in dat geval met elkaar in overleg treden teneinde tot een redelijke oplossingen te komen. Artikel 13 – Nawerking Alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven gelden, blijven na de beëindiging onverminderd van kracht tussen Financial Tribes, Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever. Artikel 14 – Oplevering, garantie en onderhoud
 61. Werkzaamheden waarbij Financial Tribes verplichtingen op zich heeft genomen die tot een prestatie van Financial Tribes leiden, worden altijd uitgevoerd overeenkomstig de door Financial Tribes gehanteerde standaard methoden. De uitvoering vindt altijd plaats in fasen, als in de methodiek beschreven, waarbij een nieuwe fase pas in uitvoering wordt genomen als de eerdere fase volledig is opgeleverd. De methodiek zal worden omschreven in de met opdrachtgever af te sluiten overeenkomst(en);
 62. De oplevering van een fase of de overeengekomen prestatie, vindt altijd plaats middels een schriftelijke mededeling van Financial Tribes aan de Opdrachtgever, waarna de garantieperiode in werking treedt. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort implementatie tot de werkzaamheden van opdrachtgever. Controle door de Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de oplevering te zijn uitgevoerd. Binnen deze periode dienen eventuele afwijkingen van hetgeen is overeengekomen schriftelijk door de opdrachtgever te worden gemeld aan Financial Tribes, waarna overeenkomstig de hieronder geformuleerde garantiebepaling herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd;
 63. De garantieperiode is drie maanden te rekenen vanaf de opleveringsdatum. De garantie houdt in dat Financial Tribes medewerkers ter beschikking heeft om verbeteringen in de programmatuur aan te brengen, voor zover blijkt dat er niet wordt voldaan aan de vastgelegde functionele specificaties, het niet voldoende reproduceerbaar is en er een zo uitgebreid mogelijke schriftelijke melding aan Financial Tribes wordt gedaan. Financial Tribes garandeert nimmer dat de programmatuur zonder fouten zal werken, dan wel dat alle fouten zullen worden verbeterd. De garantiewerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de overeengekomen tarieven en kosten, tenzij er sprake is van een opdracht op basis van fixed budget, in welk geval de werkzaamheden uit hoofde van de garantie aanspraken kosteloos zullen geschieden. Iedere garantie vervalt indien door of namens de Opdrachtgever wijzigingen in de programmatuur zijn aangebracht waaronder niet de wijzigingen worden verstaan die ten behoeve van de implementatie van de programmatuur zijn aangebracht;
 64. Indien er een opdracht tot onderhoud is aanvaard, hetgeen het geval is indien er een onderhoudsovereenkomst met Opdrachtgever is aangegaan, zal een dergelijke opdracht indien niet gespecificeerd alleen betrekking hebben op correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het aanbrengen van verbeteringen in de programmatuur, databases en omgeving van de door de opdrachtgever gesignaleerde en schriftelijk gemelde storingen in de werking van de programmatuur, databases en omgeving, een en ander overeenkomstig de bij Financial Tribes gebruikelijke gestandaardiseerde methoden en technieken. Werkzaamheden in het kader van een onderhoudsovereenkomst zullen worden uitgevoerd op de gebruikelijke kantoortijden. Voor werkzaamheden die op verzoek van opdrachtgever buiten kantooruren plaatsvinden, zullen de daarop betrekking hebbende verhoogde tarieven en kosten in rekening worden gebracht. Artikel 15 – Toepasselijk recht
 65. Op alle door Financial Tribes met Opdrachtnemer en / of Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing;
 66. Ieder geschil tussen partijen ter zake van de door hen gesloten Overeenkomst zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde civiele rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.